ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта

I. Предмет
Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Снак Арт” АД, гр. София, ул. “Славянска” № 5, ет. 4, район Средец, ЕИК 203878667, наричано по-долу за краткост Доставчик и клиент, който се е съгласил с настоящите Общи условия, наречен по-долу за краткост Ползвател (Потребител) относно заявяване и закупуване на предлаганите стоки чрез онлайн магазин “SCALA box” (наричан по-долу за краткост “онлайн магазин”) на уебсайта http://www.scala.bg.

Чл.2. Настоящите общи условия са приети на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
– условията за ползване на онлайн магазина “SCALA box” на уебсайта http:/www.scala.bg (наричан за краткост “сайт”) и Ползвателите на предлаганите от онлайн магазина услуги;
– условията и реда за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите (Потребителите) на сайта;
– правата и задълженията на Доставчика и на Ползвателите по сключените между тях договори за покупко-продажба, сроковете, начините на доставка на поръчаните стоки, плащането на цената, получаването на стоките, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

Чл.3. Ползвател (Потребител) е дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия относно поръчката и закупуването на предлаганите в онлайн магазина стоки. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

Чл.4. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация и подаване на поръчка за покупка от Ползвател със статут “гост” на сайта и след като и Ползвателят е въвел изискваните от тази процедура лични данни.

Чл.5. С приемането на Общите условия Ползвателят (Потребителят) изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

Чл.6. Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достояние на всеки Ползвател.

Чл.7.
Публикуването на стоки на сайта в раздел “онлайн магазин “SCALA box” се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор да покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал.1 от ТЗ.

Чл.8.
Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут “гост” на сайта създава необорима презумпция, че:
– Ползвателят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме и приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с общите условия и ги приемам” потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
– Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние (в случай, че ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на ЗЗП).

ІІ. Данни за Доставчика
Чл.9. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “Снак Арт” АД.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Славянска” № 5, ет.4.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Илиянци, ул. “Жасмин” № 13.
4. Данни за кореспонденция: гр. София ул. “Славянска” № 5, ет.4, еmail: kalina@snackart.bg, l_st83@abv.bg, тел: +359 0897 72 23 66, +359 0896 589 322;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203878667 (Търговски регистър към Агенция по вписванията);
6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40; еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg; (2) Комисия за защита на потребителите – адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg;
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203878667.

III.
Основни характеристики на предлаганите стоки
Чл.10. Обект на продажба чрез сайта са обявените на него в раздел “онлайн магазин “SCALA box” стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Ползвателя (Потребителя).

Чл.11.
(1). Стоките са произведени от Снак Арт и означават:
11.1. Барче с шоколад, бадеми и боровинки (в опаковка от 20 бр. в кутия);
11.2. Барче с череша, кокос и годжи бери (в опаковка от 20 бр. в кутия);
11.3. Барче със смокиня, орехи и шоколад (в опаковка от 20 бр. в кутия);
11.4. Лимецови гризини с чиа, сушени домати и босилек (в опаковка от 10 бр. в кутия);
11.5. Овесени сладки с ябълки и стафиди (в опаковка от 10 бр. в кутия);
11.6. Пармезанови крекери (в опаковка от 10 бр. в кутия).
(2). Всяка стока е обозначена с основните се характеристики и с продажна цена на един брой опаковка. Всички цени в сайта са с включен ДДС.

Чл.12.
Основните характеристики на стоките, предлагани на сайта са описани в раздел “магазин SCALA box” – продукти (описание)”.

Чл.13
. Цените на стоките, предлагани чрез сайта са посочени в раздел “цени” на продуктите. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Снак Арт има право да променя едностранно посочените на сайта цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на сайта.

Чл.14.
Цените на стоките по чл. 13 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя при условията на чл. 16, ал.3 и ал.4 от тези общи условия.

Чл.15. Отправената от Снак Арт чрез сайта публична покана, съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количества от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от Снак Арт, како промяната на цените не засяга потвърдените поръчки за покупка.

IV. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 16. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1). Поръчка за покупка:
1. избират се една или повече от предлаганите стоки от онлайн магазина “SCALA box” на сайта и се добавят към списъка със стоки за покупка (кошницата);
2. отваряйки кошницата и сверявайки избраните артикули, Ползвателят натиска бутона “Плащане”;
3. необходимо е да се предоставят следните данни за извършване на доставката: име; фамилия; име на фирма (ако Ползвателят желае фактура); имейл адрес; телефон; държава; точен адрес на доставка;
4. избира се начин и момент за плащане на цената;
5. потвърждаване на поръчката – с натискане бутона “Купи” поръчката се потвърждава.
6. В случай, че Ползвателят предостави неверни и/или неактуални данни, Снак Арт АД има право да счете поръчката за невалидна и за дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.
(2). Приемане на поръчката:
Заявката за покупка се приема от Снак Арт чрез потвърждение по телефона на Ползвателя, както и настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка.
(3). Доставка:
1. доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок до 5 работни дни, считано от датата на приемане на поръчката, ако е направена до 12.00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от куриерска фирма “Спиди” АД. Условията за доставка са обявени в раздел “Начин на плащане”. При доставка на стоката Ползвателят плаща дължимата сума на куриера. Дружеството работи с куриерска фирма “Спиди” АД по тарифа и срокове, посочени на сайта на куриера (https://www.speedy.bg). Всички доставки важат за територията на България.
2. За доставки в гр. София – доставката е безплатна. За доставки извън гр. София – цената на доставка е съгласно тарифите на куриера на сайта https://www.speedy.bg. За чуждестранни поръчки се уговарят допълнителни условия.
3. Стоката се доставя подходящо опакована в кутия, съобразно вида й и транспорта за доставка. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Ползвателя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, щети, нарушена опаковка, лош външен вид следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика – в момента на приемане на доставката. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Доставчикът не носи отговорност.
4. При предаване на стоката Ползвателят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, Ползвателят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
(4). Цени и начин на плащане:
Всички цени са в български лева, с включено ДДС. Цените на артикулите НЕ включват цената за доставка. Тя се определя от куриера спрямо поръчаните артикули, срока за доставка и адреса за доставка и се съобщава на посочения от Ползвателя телефонен номер. Доставките в гр. София са безплатни. Доставката е безплатна за доставки в гр. София. За доставки извън гр. София – цената на доставка е съгласно тарифите на куриера на сайта https://www.speedy.bg. Начинът на плащане е в брой (с наложен платеж) от Ползвателя или от трето лице от името на Ползвателя, в момента на доставка на представител на куриерската фирма.

Чл.17.
С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в случай, че съответните поръчани от Ползвателя стоки не са налични при Доставчика към момента на обработване на поръчката или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки.

Чл.18. (1). Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди на телефона на Ползвателя поръчката на Ползвателя, което потвърждаване има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя, съгласно чл. 290 от ТЗ.
(2). При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Снак Арт ще уведоми Ползвателя за изчерпването на посочения в поръчката телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В този случай, потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме новия срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

Чл. 19
.(1). Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при попълване на електронната форма на поръчката.
(2) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.20.
Общи задължения на Ползвателите (потребителите) при ползването на уебсайта http://www.scala.bg и покупка на стоки:
(1). Уебсайтът http://www.scala.bg може да бъде ефективно използван за подаване на поръчки за покупка на предлаганите от нето стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
1. вид на стоката и брой опаковки (кутии) на стоките, предмет на поръчката за покупка;
2. единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
3. разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес на доставка;
4. трите имена на потребителя;
5. валиден електронен адрес на потребителя;
6. телефонен номер на потребителя;
7. адрес за получаване на поръчаната стока;
8. три имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка (в случай, че потребителят желае да посочи такова лице);
9. данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж;
10. изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (съгласно чл. 48 от ЗЗП);
11. издаване на фактура (в случай, че потребителят желае издаването на фактура).
(2). Попълването на непълни, неверни, сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Снак Арт от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
(3). Поръчката за покупка на стоки чрез уебсайта http://www.scala.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
(4). Уебсайтът http://www.scala.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по чл.20, ал.1 или при липса на изявление за приемане на Общите условия.
(5). Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал.1 от ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва Снак Арт и уебсайта http://www.scala.bg до момента на нейното потвърждаване от Снак Арт при условията на чл. 18, ал.1 от настоящите Общи условия.
(6). Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съгласно съдържанието на поръчката.

Чл. 21. Ползвателят (Потребителят) се задължава:
1. да посочи цялата информация съгласно чл. 20, ал.1 от настоящите условия;
2. да плати цената на заявената стока;
3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставката остават за сметка на Доставчика;
4. да не подава фиктивни или невалидни поръчки, или друга невярна информация;
5. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и Интернет етиката;
6. да не нарушава правото на Доставчика на интелектуална собственост;
V. Право на отказ от договора

Чл. 22. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на заявление за отказ (приложение № 1-стандартен формуляр за отказ) на електронния адрес на Доставчика, посочен в чл.9, ал.4 от тези Общи условия или недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. В този случай Доставчикът трябва да изпрати по електронната поща съобщение за потвърждаване на получаването на отказа.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в случай, че стоката е била разопакована и/или отворена от Потребителя и това е засегнало количествените и качествените й характеристики.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за стоките суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5). При упражнено от Ползвателя право на отказ от договора, Ползвателят заплаща само преките разходи за връщането на стоките.
(6). Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 4.

VI. Защита на личните данни
Чл. 23. (1) Събираната информация за Ползвателя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина.
(2). С приемане на настоящите Общи условия Ползвателят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с писмено изявление до адреса за контакт на Доставчика, посочен в чл. 9, т.4 от Общите условия) предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Доставчика или от упълномощени от него куриерски компании за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн магазина и за доставка на стоките.
(3). Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя, станали му известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с ползвателите при възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че тези лични данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на подаване на електронната форма за поръчка.

VII. Изменение и достъп до Общите условия
Чл.24. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Доставчика и Потребителя, възникнали преди изменението им при валидно подадена поръчка за покупка и потвърждаване на поръчката.

Чл.25. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес http://www.scala.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

Чл.26. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при подаване на поръчката. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.27.
Доставчикът има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, да спре или изтрие информация за продукт по своя преценка. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната се отнася до съществени параметри по нея (цена, продукт, време за доставка), като Доставчикът се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

VIII. Прекратяване
Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на онлайн магазина. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

IX. Други условия:
Чл. 29. Снак Арт АД уважава правото на лични данни на Ползвателя (Потребителя) и се стреми да ги защити. Използва ги единствено, за да осъществи заявената поръчка.

Чл.30. Авторските права върху съдържанието на онлайн магазина принадлежат на Доставчика. За нарушения на авторското право, отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл. 31.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство в Република България.

Чл. 33. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на онлайн магазин “SCALA box” в сайта http://www.scala.bg и са одобрени от Съвета на директорите на “Снак Арт” АД на 06 февруари 2018 г.

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: Снак Арт АД, ЕИК 203878667,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Славянска” № 5, ет.4
Email: kalina@scnakart.bg; l_st83@abv.bg;
тел: +359 0897 72 23 66, +359 0896 589 322;
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата